tagasi                                 
D i s k r e e t n e    M a t e m a a t i k a
IAX0010

AUDITOORIUMITUNDIDE     S L A I D I D     

K A U G Õ P E   /   S E S S I O O N Õ P E

             
                                            vajuta     et   browser   ei näitaks veebilehe vana sisu.
.PDF näitamise ajal vajuta F5 veelkord:   muidu võib browser võtta oma mälust   eelmise vaatamiskorra vana .PDFi koopia.


laupäevaste auditoorsete tundide   materjalid / slaidid                                . PDF                    
  Sissejuhatus     sisse.pdf   [ .... ]   
  Verbaalsed ja Formaalsed esitused        Lausearvutus        Loogikatehted       Kvantorid     lausearv.pdf   [ .... ]   
  Hulkade  põhimõisted     hulgad.pdf   [ .... ]   
  Graafide  põhimõisted     graafid.pdf   [ .... ]   
  Vastavused     vastavused.pdf   [ .... ]   
  Arvusüsteemid        2ndsüsteem        8ndsüsteem        16ndsüsteem        16ndsüsteemi tähtsus        arvusyst.pdf   [ .... ]   
  Kahendkoodidega seotud olulised mõisted             2ndkoodidemoisted.pdf   [ .... ]   
  Mooduli rakendamine             moodul.pdf   [ .... ]   
  Loogikaalgebra        Loogikaavaldised        Duaalsus        Loogikaalgebra põhiseosed      loogalgebra.pdf   [ .... ]   
  Loogikaavaldiste teisendamine             teisendused.pdf   [ .... ]   
  Loogikatehe SUMMA MOODULIGA 2             summamod2.pdf   [ .... ]   
  Karnaugh' kaart              Osaliselt määratud loogikafunktsioonid      karnaugh.pdf   [ .... ]   
  Loogikafunktsioonide minimaalsete normaalkujude leidmine Karnaugh' kaardiga             kkaartmnk.pdf   [ .... ]   
  Lihtimplikant        Taandatud DNK             tadnk.pdf   [ .... ]   
  McCluskey' minimeerimismeetod    —    intervallmodifikatsioon             mccluskey.pdf   [ .... ]   
  McCluskey' minimeerimismeetod    —    kümnendmodifikatsioon             mccluskey10nd.pdf   [ .... ]   
  Jääkfunktsioon        Shannoni arendused        Loogikafunktsiooni tuletis             jaakfn.pdf   [ .... ]   
  Reed-Mulleri polünoom             poly.pdf   [ .... ]   
  Loogikaelemendid        Digitaalskeemid        NAND-avaldised        NOR-avaldised      digiskeem.pdf   [ .... ]   
  Hulgad        Hulgaalgebra põhiseosed        Hulgaavaldiste teisendamine             hulgad.pdf   [ .... ]   
laupäevaste auditoorsete tundide   materjalid / slaidid                                . PDF                    

  tagasi