D i s k r e e t n e    M a t e m a a t i k a
IAX0010
H A R J U T U S T U N N I D

                     tagasi
harjutustundide   materjalid / slaidid                                . PDF                    
  Sissejuhatus     sisse.pdf   [ 2019 ]   
  Arvusüsteemid        2ndsüsteem        8ndsüsteem        16ndsüsteem        16ndsüsteemi tähtsus        arvusyst.pdf   [ 2019 ]   
  Kahendkoodidega seotud olulised mõisted             2ndkoodidemoisted.pdf   [ 2019 ]   
  Mooduli rakendamine             moodul.pdf   [ 2019 ]   
  Loogikatehted lausearvutuses             lausearvut.pdf   [ 2019 ]   
  Loogikaalgebra        Loogikaavaldised        Duaalsus        Loogikaalgebra põhiseosed      loogalgebra.pdf   [ 2019 ]   
  Loogikaavaldiste teisendamine             teisendused.pdf   [ 2019 ]   
  Loogikatehe SUMMA MOODULIGA 2             summamod2.pdf   [ 2019 ]   
  Karnaugh' kaart              Osaliselt määratud loogikafunktsioonid      karnaugh.pdf   [ 2019 ]   
  Loogikafunktsioonide minimaalsete normaalkujude leidmine Karnaugh' kaardiga             kkaartmnk.pdf   [ 2019 ]   
  Lihtimplikant        Taandatud DNK             tadnk.pdf   [ 2019 ]   
  McCluskey' minimeerimismeetod    —    intervallmodifikatsioon             mccluskey.pdf   [ 2019 ]   
  McCluskey' minimeerimismeetod    —    kümnendmodifikatsioon             mccluskey10nd.pdf   [ 2019 ]   
  Jääkfunktsioon        Shannoni arendused        Loogikafunktsiooni tuletis             jaakfn.pdf   [ 2019 ]   
  Reed-Mulleri polünoom             poly.pdf   [ 2019 ]   
  Hulgad        Hulgaalgebra põhiseosed        Hulgaavaldiste teisendamine             hulgad.pdf   [ 2019 ]   
harjutustundide   materjalid / slaidid                                . PDF                    

. . . . Moodle' sarnaste slaididega võrreldes :   siin võivad olla uuemad / paremad .PDF-versioonid . . . .  tagasi