Diskreetne   Matemaatika


IAX0010
     kaugõpe / sessioonõpe

KORDAMISKÜSIMUSED

kogu   raamatust :

kokkuvõttev täisnimekiri   kõikide teemade   kordamisküsimustest
pane tähele :  siin on ainult   k ü s i m u s e d ,   mitte ülesanded.   Eksamimahust pool on ka   ü l e s a n d e d.
  tagasi

           Millise matemaatikavaldkonnaga Diskreetne Matemaatika ei tegele?

           Milliste arvudega Diskreetne Matemaatika ei tegele?

           Milliseid funktsioone nimetatakse pidevateks ?

           Mis on verbaalne esitus?

           Mis on formaalne esitus?

           Milline omadus peab olema formaalsetel esitustel ?

 

LAUSEARVUTUS                    MATEMAATILINE LOOGIKA

           Mis on lausearvutus?

           Milline lause on lausearvutuslause?

           Millised tõeväärtused on olemas? Kuidas neid tähistatakse?

           Milline lause on lihtlause?

           Kuidas lausearvutuslauseid tavaliselt tähistatakse?

           Mis on liitlause? Kuidas ja millest neid moodustatakse?

           Millised on lausearvutuse loogikatehted? Nende tähistused ja verbaalsed tähendused?

           Millist tehet nimetatakse binaarseks? Millised loogikatehetest on binaarsed ?

           Millist tehet nimetatakse unaarseks? Millised loogikatehetest on unaarsed ?

           Milline aritmeetiline tehe vastab igale loogikatehtele?

           Millist loogikatehet nimetatakse loogiliseks korrutamiseks? Millist loogiliseks liitmiseks?

           Milline omavaheline seos on ekvivalentsil ja implikatsioonil ?

           Millised on elementaarsed loogikatehted? Miks neid nimetatakse elementaarseteks ?

           Mis on lausearvutusvalem? Lausearvutusvalemi definitsioon.

           Lausearvutuses kasutatavate loogikatehete definitsioonid (tõeväärtustabelina).

           Milline on loogikatehete prioriteedijärjestus? Millal see oluliseks osutub?

           Milline lause on samaselt tõene? Mis on tautoloogia?

           Milline lause on samaselt väär? Mis on vastuolu?

           Millega on asendatav samaselt tõene lause ja samaselt väär lause?

           Mis on predikaat?

           Millal predikaat omandab tõeväärtuse?

           Kuidas predikaate ja predikaatmuutujaid tavaliselt tähistatakse?

           Milline predikaat on ühekohaline? Milline on kahekohaline?

           Kuidas nimetatakse teisiti ühekohalist predikaati?

           Mida näitab predikaadi määramispiirkond?

           Millal on predikaatlause täidetav ehk kehtestatav?

           Millised kvantorid on olemas? Millised on nende tähised?

           Millise loogikatehte üldistuseks on üldsuse kvantor?

           Millise loogikatehte üldistuseks on eksistentsikvantor?

           Millist muutujat nimetatakse seotud muutujaks ja millist vabaks muutujaks?

           Mida tähendab hüüumärgiga eksistentsikvantor?

           Millal on kaks predikaati võrdväärsed?

           Mida nimetatakse loogikaseadusteks?

           Esitada: 1. topelteituse seadus    2. neeldumisseadused    3. DeMorgani seadused    4. välistatud kolmanda seadus    5. vastuolu seadus    6. kontrapositsiooni seadus

           Milline oleks assotsiatiivsusseaduse verbaalne esitus?

           Milline oleks kommutatiivsusseaduse verbaalne esitus?

           Milline binaarne loogikatehe pole kommutatiivne?

           Millist avaldise teisendusvõimalust esitab distributiivsusseadus?

           Millise loogikaväärtusega disjunktsioon ei muuda avaldise väärtust?

           Millise loogikaväärtusega konjunktsioon ei muuda avaldise väärtust?

           Milline on disjunktsiooni tulemus, kui vähemalt üks operandidest on loogikaväärtus 1 ?

           Milline on konjunktsiooni tulemus, kui vähemalt üks operandidest on loogikaväärtus 0 ?

           Mitme muutuja jaoks on DeMorgani seadused laiendatavad?

           Milleks loogikaseadusi rakendatakse?

 

HULGAD

           Millest hulk koosneb?

           Kuidas hulka tavaliselt tähistatakse?

           Millised hulga esitusviisid on olemas?

           Millal on hulgad teineteisega võrdsed ?

           Kui palju (mitu tk.) võib ühte hulgaelementi hulgas sisalduda?

           Milliste sümbolitega esitatakse elemendi kuulumist või mittekuulumist hulka?

           Millal on mingi hulk teise hulga osahulgaks?

           Millal on kaks hulka teineteise osahulkadeks ?

           Mis on Venni diagramm?

           Milline on kahe hulga Venni diagramm? Kolme hulga Venni diagramm?

           Milline on nelja hulga Venni diagramm?

           Mis on universaalhulk?

           Mis on hulga täiend?

           Milline hulk on tühi hulk?

           Millised hulgad on alati iga hulga osahulkadeks?

           Millise hulga osahulgaks on iga hulk?

           Mitu erinevat osahulka on nelemendilisel hulgal?

           Mis on hulga astmehulk?

           Mitu elementi on nelemendilise hulga astmehulgas?

           Millist hulka nimetatakse lõplikuks hulgaks?

           Millist hulka nimetatakse lõpmatuks hulgaks?

           Millist hulka nimetatakse loenduvaks hulgaks?

           Mis on "loendamine" ?

           Tuua näide lõpmatust loenduvast hulgast ja lõpmatust mitteloenduvast hulgast.

           Millised hulgaaritmeetilised tehted on olemas? Millised on nende tehtemärgid ?

           Millised on unaarsed ja millised on binaarsed hulgaaritmeetilised tehted?

           Millisele aritmeetilisele tehtele vastab iga konkreetne hulgaaritmeetiline tehe?

           Millist tehet nimetatakse hulgaaritmeetiliseks korrutamiseks?

           Millist tehet nimetatakse hulgaaritmeetiliseks liitmiseks?

           Selgita, millised elemendid kuuluvad kahe hulga ühendisse ?

           Selgita, millised elemendid kuuluvad kahe hulga ühisosasse ?

           Millised hulgad on mittelõikuvad?

           Mis on lõpliku hulga võimsus?

           Mida väljendavad Grassmanni valemid?

           Milliseid tehteid asendavad hulgaaritmeetilised asendusseosed?

           Milline on hulgaaritmeetiliste tehete prioriteedijärjestus? Millal see oluliseks osutub?

           Mille poolest erinevad teineteisega duaalsed hulgaavaldised?

           Mis on hulgaavaldise Cantori normaalkuju?

           Milline on Cantori minimaalne normaalkuju ?

           Milline on Cantori täielik normaalkuju ?

           Kuidas teisendatakse mittetäielik Cantori normaalkuju täielikuks ?

           Mis on hulkade ristkorrutis?

           Kuidas esitatakse järjestatud paari?

           Mis on hulkade otseruut?

           Mis on korteež?

           Kuidas on esitatav tasandi iga punkt ?

           Kuidas on esitatav ruumi iga punkt ?

 

ARVUSÜSTEEMID

           Milline on tuntuim mittepositsiooniline arvusüsteem?

           Mis on positsioonilise arvusüsteemi alus? Mida ta määrab?

           Mis on arvujärgu kaal? Kuidas on iga järgu kaal määratud?

           Mida näitab koma?

           Millised arvujärgud on kõrgemad järgud?

           Millised arvujärgud on madalamad järgud?

           Milline on täisosa madalaima järgu kaal suvalises arvusüsteemis?

           Mitu erinevat järguväärtust võib olla arvusüsteemi igas järgus?

           Mis on number? Mis on arv?

           Kuidas avaldub arvu väärtus?

           Millise numbri lisamine täisosa ette või murdosa lõppu ei muuda arvu väärtust?

           Mis on arvu tüvenumbrid?

           Millist teisendust nimetame ka arvu "väärtuse leidmiseks" ?

           Mida näitab arvu järel olev indeks?

           Milline on lihtsaim võimalik arvusüsteem?

           Kuidas on määratud arvujärkude kaalud kahendsüsteemis ?

           Kuidas toimub arvu teisendus mingisse teise arvusüsteemi?

           Millised neli arvusüsteemi on kõige olulisemad?

           Mis on oktaalarvud ? Millisele arvusüsteemile viitab nimetus hex ?

           Kuidas tähistatakse kuueteistkümnendnumbreid väärtustega 10 11 12 13 14 15 ?

           Milline on suurima alusega praktiliselt kasutatav arvusüsteem?

           Milleks 16ndsüsteemi kõige enam kasutatakse?

           Kuidas saab arve teisendada 2ndsüsteemi , 8ndsüsteemi ja 16ndsüsteemi vahel?

           Millised arvud on naturaalarvud ?

           Millised arvud on algarvud ?

           Millised murdarvud on ratsionaalarvud ?

 

           Mis on kahendvektor? Mis on kahendvektori pikkus ?

           Millised erinevused on kahendvektoril ja kahendarvul ?

           Millised kahendvektorid on lähisvektorid?

           Mitu erinevat lähisvektorit on n-järgulisel kahendvektoril?

           Mis on intervall?

           Millised järgud on intervalli olulised järgud?

           Kuidas on intervalli suurus seotud tema mitteoluliste järkude arvuga?

           Millest koosneb intervalli vektoresitus? Kuidas ta moodustatakse?

           Mis on n-mõõtmeline Boole'i ruum?

           Tuua näide võrreldavatest kahendvektoritest.

           Tuua näide mittevõrreldavatest kahendvektoritest.

           Kas erinevate pikkustega kahendvektorid võivad olla võrreldavad ?

           Mis on mooduli rakendamine täisarvule?

           Millises väärtustevahemikus võib olla mooduli rakendamise tulemus?

 

VASTAVUSED          RELATSIOONID

           Mis on vastavus?

           Mis on vastavuse lähtehulk?

           Mis on vastavuse sihthulk?

           Millise hulga osahulgaks vastavus osutub?

           Mis on vastavuse määramispiirkond?

           Mis on vastavuse muutumispiirkond?

           Mis on vastavuse täiend?

           Mis on vastavuse pöördvastavus?

           Millist tehet saab vastavustega teha?

           Milline vastavus on kõikjal määratud?

           Milline vastavus on kõikjale määratud?

           Milline vastavus on ühene?

           Milline vastavus on üks-ühene?

           Mis on funktsioon?

           Milline funktsioon on osaliselt määratud?

           Mis on pealekujutus ?

           Mis on sürjektsioon?

           Mis on injektsioon?

           Mis on bijektsioon?

           Mis järeldub bijektsiooni korral lähtehulga ja sihthulga võimsuste kohta?

           Mis on binaarne relatsioon?

           Mis on binaarsuhte alushulk?

           Mis on relatsioonikriteerium?

           Kas igal relatsioonil on relatsioonikriteerium alati olemas?

           Millised on relatsiooni esitusviisid ?

           Millised on relatsioonide omadused ?

           Milline relatsioon on mitterefleksiivne ? mittesümmeetriline ? mittetransitiivne ?

           Mis on relatsiooni kaugus mingi konkreetse omaduseni?

           Mis on relatsiooni transitiivne sulund? Milline on tema tähis?

           Millega osutub võrdseks transitiivse relatsiooni transitiivne sulund ?

 

           Milliste omadustega relatsioon on ekvivalentsisuhe?

           Mis on ekvivalentsiklass?

           Mis on hulga tükeldus?

           Millest tükeldus koosneb?

           Mis on tükelduse plokk (ehk tükelduse tükk) ?

           Millisel juhul on kaks hulgaelementi (konkreetse ekvivalentsisuhte kohaselt) ekvivalentsed ?

           Millised omadused on tükelduse osahulkadel?

           Milliseid tehteid saab tükeldustega teha?

           Kas erinevate hulkade tükeldustega saab teha tehteid?

           Mis on tükelduste korrutiseks või tükelduste summaks ?

           Millisel juhul on tükeldus mingist teisest tükeldusest väiksem ?

           Millisel juhul on tükeldused teineteisega mittevõrreldavad ?

           Millisel juhul on tükeldused võrdsed ?

           Kas tükelduste korrutis on teguriteks olnud tükeldustest suurem või väiksem?

           Kas tükelduste summa on liidetavateks olnud tükeldustest suurem või väiksem?

           Mis on nulltükeldus? Mis on ühiktükeldus? Kuidas neid tähistatakse?

 

LOOGIKAFUNKTSIOONID

           Mis on loogikaalgebra?

           Millest loogikaalgebra koosneb?

           Mis on loogikamuutuja?

           Kuidas nimetatakse numbrimärkidega 0 ja 1 esitatud loogikaväärtusi?

           Mis on loogikaavaldis? Loogikaavaldise definitsioon.

           Millist loogikatehet tähendab tehtemärgi puudumine operandide vahel?

           Mitu loogikatehet on olemas? Mitu operandi nendest igaühel on?

           Millisel tingimusel on kaks loogikaavaldist omavahel võrdsed?

           Kuidas saadakse mingi loogikaavaldise jaoks tema duaalne kuju?

           Milline seos on omavahel hulgaalgebral ja loogikaalgebral ?

           Milleks kasutatakse loogikatehete asendusseoseid? Millistele tehetele on nad olemas?

           Mis on n-muutuja loogikafunktsioon?

           Mis on argumentvektor ja mida ta esitab?

           Mida näitab loogikafunktsiooni tõeväärtustabel?

           Mis on funktsiooni 1-de piirkond? Mis on 0-de piirkond? Kuidas neid tähistatakse?

           Mis on funktsiooni mitteoluline muutuja?

           Millisele kujule on mitteolulis(t)e muutuja(te)ga loogikaavaldis alati teisendatav?

           Milline loogikafunktsioon on osaliselt määratud?

           Mis on funktsiooni määramatuspiirkond? Kuidas seda tähistatakse?

           Millega võrdub funktsiooni 1-de piirkonna, 0-de piirkonna ja määramatuspiirkonna ühend ?

           Millise väärtuse omandab funktsioon oma määramatuspiirkonnas ?

           Kuidas esitatakse tõeväärtustabelis funktsiooni määramatuspiirkonda ?

           Mida tehakse funktsiooni määramatuspiirkonnaga ?

           Mitu täielikult määratud funktsiooni sobivad esitama funktsiooni, mille | V | = n

           Millised on loogikafunktsioonide esitusviisid?

           Kuidas koostatakse loogikafunktsioonile numbriline 10ndesitus?

           Mida esitab iga 10ndarv numbrilise 10ndesituse koosseisus?

           Mis on algterm?

           Mis on elementaarkonjunktsioon?

           Mis on elementaardisjunktsioon?

           Mis on disjunktiivne normaalkuju (DNK)?

           Mis on konjunktiivne normaalkuju (KNK)?

           Esitada näitena avaldisi, mis on samaaegselt nii DNK kui ka KNK .

           Mis on täielik disjunktiivne normaalkuju (TDNK)?

           Mis on konstituent ?

           Mis on täielik konjunktiivne normaalkuju (TKNK)?

           Mis on loogikaavaldise keerukus?

           Mis on minimaalne DNK (MDNK) ? Mis on minimaalne KNK (MKNK) ?

           Millisest loogikafunktsiooni piirkonnast tuleneb DNK? Millisest piirkonnast tuleneb KNK?

           Kuidas kirjutatakse funktsiooni tõeväärtustabelist välja funktsiooni TDNK või TKNK ?

           Mitu erinevat täielikku disjunktiivset normaalkuju ( TDNK ) on igal loogikafunktsioonil?

           Mitu erinevat täielikku konjunktiivset normaalkuju ( TKNK ) on igal loogikafunktsioonil?

           Mitu TDNK elementaarkonjunktsiooni väärtustub 1-ks suvalise argumentvektori korral?

           Mitu TKNK elementaardisjunktsiooni väärtustub 0-ks suvalise argumentvektori korral?

           Milline loogikafunktsioon ei oma TDNK-d? Milline loogikafunktsioon ei oma TKNK-d?

 

           Mitu erinevat 1-muutuja loogikafunktsiooni on olemas?

           Milline on ainus oluline 1-muutuja loogikafunktsioon?

           Kuidas võib nimetada 0-muutuja loogikafunktsioone?

           Mitu erinevat 2-muutuja loogikafunktsiooni on olemas?

           Millised 2-muutuja funktsioonid sõltuvad mõlemast oma muutujast?

           Milline erinevus on implikatsioonil ja pöördimplikatsioonil?

           Mis on Peirce'i nool ("Peirce arrow")?

           Mis on Shefferi kriips ("Sheffer stroke")?

           Mitu erinevat 3-muutuja loogikafunktsiooni on olemas?

           Miks nimetatakse loogikatehet "summa mooduliga 2" ja "välistav VÕI" ?

           Millest tuleneb lühend XOR ?

           Millise loogikatehte inversiooniks on loogikatehe summa mooduliga 2 ?

           Millise 3-tähelise lühendiga tähistatakse loogikatehet summa mooduliga 2 ?

           Kuidas avaldatakse tehet elementaarsete loogikatehete kaudu?

           Mida teeb avaldisele konstandi 1 juurdeliitmine tehtega ?

           Milline on tulemus paaritu arvu konstantide 1 kokkuliitmisel tehtega ?

           Milline on tulemus paarisarvu konstantide 1 kokkuliitmisel tehtega ?

           Milline on tulemus paaritu arvu muutujate x kokkuliitmisel tehtega ?

           Milline on tulemus paarisarvu muutujate x kokkuliitmisel tehtega ?

           Milline on tulemus muutuja x ja tema inversiooni x kokkuliitmisel tehtega ?

           Millal võib DNK-s asendada kõik disjunktsioonitehted w tehetega ?

           Kuidas saab mittetäieliku DNK või KNK teisendada täielikuks ?

           Kumb normaalkuju (DNK või KNK) on praktikas olulisem?

           Millise põhiseose abil saab DNK teisendada KNK-ks?

           Leia põhjus, miks ühise teguri sulgude ette toomisel (tavaliselt) ei jää kunagi sulgudesse neeldumist kujul   ( x      x y )   ?

 

           Milline loogikafunktsioon on nõrgalt määratud?

           Millised intervallid on ortogonaalsed?

           Mis on ortogonaalsustehe? Millele teda rakendatakse?

           Mis on loogikafunktsiooni implikant? Mis on lihtimplikant?

           Mis on funktsiooni taandatud DNK?

           Mitu erinevat taandatud DNK-d võib funktsioonil olla?

           Milline seos on funktsiooni taandatud DNK ja MDNK vahel ?

 

KARNAUGH’ KAARDID

           Mis on Karnaugh' kaart?

           Millised on Karnaugh' kaardi põhiomadused?

           Milline on suurim Karnaugh' kaart ?

           Millise suurusega Karnaugh' kaardid on tasandilised? Millised on ruumilised?

           Mis on Karnaugh' kaardi kontuurid? Millised on kontuuride võimalikud suurused?

           Millist küljepikkust Karnaugh' kaardi kontuuridel kunagi ei esine?

           Mida esitab Karnaugh' kaardi iga kontuur?

           Mitu erinevat muutujaväärtuste piirkonda leidub n-muutuja Karnaugh' kaardil ?

           Milleks Karnaugh' kaarti kõige enam kasutatakse?

           Mis on funktsiooni minimeerimine?

           Kuidas kasutatakse Karnaugh' kaarti funktsiooni minimeerimisel ?

           Millest oleneb elementaarkonjunktsioonide arv, kui MDNK saadakse Karnaugh' kaardilt ?

           Kas kontuuri suurenemisel konstantsete muutujate arv kontuuri ulatuses suureneb või väheneb ?

           Mitu konstantset muutujat on 1-ruudulises kontuuris?

           Mitu konstantset muutujat on (suurimas võimalikus) kontuuris, mis katab terve kaardi?

           Miks on suuremad kontuurid minimaalse normaalkuju leidmisel eelistatud?

           Miks eelistatakse katta vajalikud ruudud võimalikult väikse arvu erinevate kontuuridega?

           Mille poolest erineb elementaardisjunktsiooni väljakirjutamine 0-de kontuurist (võrreldes elementaarkonjunktsiooni väljakirjutamisega 1-de kontuurist) ?

 

JÄÄKFUNKTSIOONID

           Mis on jääkfunktsioon? Millest oleneb jääkfunktsiooni muutujate arv?

           Kus asub jääkfunktsiooni f ( x1 1 x3 ) tõeväärtustabel Karnaugh' kaardil?

           Mis on loogikafunktsiooni tuletis?

           Mis on Shannoni arendus?

           Millised Shannoni arenduse liigid on olemas?

           Mis jäävad jääkfunktsioonideks täieliku Shannoni arenduse korral?

 

LOOGIKAFUNKTSIOONIDE KLASSID

           Millistesse klassidesse loogikafunktsioonid liigituvad? Kuidas igat klassi tähistatakse?

           Milline on klassi kuuluvuse tunnus iga konkreetse klassi jaoks?

           Millist tingimust täitev 2-muutuja loogikafunktsioon on lineaarne?

 

LOOGIKAELEMENDID DIGITAALSKEEMIDES

           Millest koosnevad digitaalseadmed?

           Millest koosneb loogikaskeem?

           Mida loogikaskeemid ( ja digitaalseadmed ) töötlevad?

           Mida teevad loogikaelemendid?

           Milline on lihtsaim loogikaelement?

           Milline loogikaelement realiseerib igat konkreetset loogikatehet?

           Mida tähendavad lühendid NAND NOR XOR ?

           Milliste loogikatehete jaoks on olemas oma spetsiaalsed loogikaelemendid?

           Mis on multipleksor? Mitu väljundit on igal multipleksoril?

           Millist liiki sisendid on multipleksoril?

           Kuidas on omavahel seotud multipleksori juhtsisendite ja andmesisendite arv?

           Milline on lihtsaim multipleksor? Kui palju sisendeid tal on?

           Millise loogikaavaldiste teisendusmeetodiga on multipleksorskeemide koostamine seotud?

 

LOOGIKAFUNKTSIOONIDE SÜSTEEMID

           Mis on loogikafunktsioonide süsteem?

           Mis on iseloomulik mingis konkreetses süsteemis esitatud loogikaavaldisele?

           Milline loogikafunktsioonide süsteem on täielik?

           Süsteemi täielikkuse kriteerium

           Milline loogikafunktsioonide süsteem on nõrgalt täielik?

           Milline on nõrgalt täieliku süsteemi tunnus?

           Milline loogikafunktsioonide süsteem on baas?

           Mitu baasi saab koostada 2-muutuja loogikafunktsioonidest    f0 . . . . f15 ?

           Millised loogikatehted moodustavad üksi baasi?

           Mis on Shefferi baas ? Mis on Peirce'i baas ?

           Kuidas saab suvalise loogikaavaldise teisendada baasi { JA-EI } ?

           Kuidas saab suvalise loogikaavaldise teisendada baasi { VÕI-EI } ?

           Kuidas saab { JA-EI }baasis avaldise teisendada baasi { VÕI-EI } ?

           Millistest tehetest koosnevad implikatiivsed baasid?

           Millistest tehetest koosneb Reed-Mulleri (Žegalkini) baas?

           Mis on Reed-Mulleri polünoom?

           Kuidas saab funktsiooni esitada Reed-Mulleri baasis Karnaugh' kaardi abil DNK kaudu?

           Millisel tingimusel tohib DNK-s asendada tehted w tehetega ?

           Millised on (polünoomiks teisendamisel) muud võimalused tehtest w vabanemiseks ?

           Mille abil toimub avaldise teisendus muudesse baasidesse?

           Mille asendamiseks kasutatakse üleminekuseoseid konkreetsesse baasi?

           Püüa leida tunnus, mis võimaldab Reed-Mulleri polünoomi (avaldist) vaadates kohe ütelda, kas sellise polünoomina esituv loogikafunktsioon on lineaarne

 

  tagasi