Arvutite aritmeetika   IAY0140

HINDE   EKSAMIEELSE   OMANDAMISE   TINGIMUSED

  tagasi
Hinde saab aines IAY0140 koguda juba semestri käigus, misjuhul pole vaja semestri lõpul eksamit teha.
Eksamieelse hinde määravad:
  Moodle'   õppekeskkonna hindelised ülesanded veebis   ( arvusüsteemid ja teisendused;  negatiivsed 2ndarvud;  2ndaritmeetika; 
                       -2ndsüsteem;  3ndsüsteem
{1,0,-1}   BCD-koodid ja nende liitmine
                       arvude esitamine ujupunktarvudena (UPA);   ujupunktarvude formaadid ja esitusdiapasoonid;   ujupunktarvude aritmeetika
  kuni 50 punkti  
  kirjalik   kodutöö   ( algoritmi koostamine ja seda realiseeriva op.seadme skeem;
                     algoritmi modelleerimine "käsitsi paberil" kahe operandipaariga A1 B1 , A2 B2
)  
  kuni 10 punkti   (ilma modelleeriva arvutiprogrammita)
või
  kuni 10 + 5 punkti   (koos modelleeriva arvutiprogrammiga)
  harjutustundide materjalide vastamine   (vabatahtlik)
                                                                    vastamised toimuvad pärast kevadsemestri viimast õppenädalat ja sessi ajal
  kuni 20 punkti
(kokku max   85 punkti)

HINDELINE ISESEISEV TÖÖ

Iseseisev töö koosneb:
   Moodle' õppekeskkonna hindelised ülesanded veebis
   kirjalik KODUTÖÖ

TÄHTAEG:
  lahendamisperiood   või   esitamistähtaeg:
  Moodle'   VEEBIÜLESANDED    lahendamisperioodid on näha   www.diskmat.ee   kaudu    
  kirjalik KODUTÖÖ   esitamistähtaeg:    neljap. 2. mai    
  vabatahtlik   HARJUTUSTUNDIDE MATERJALIDE VASTAMINE     pärast semestri õppenädalate lõppu maikuus www.diskmat.ee teatatud aegadel    

Kodutöö STAATUS ja PUNKTID

Kodutöö võib tema töötlemisel olla järgnevates seisudes:
staatus
 kodutöö punktid  
 esitamata    0 p.
 esitatud    
 arvestatud   kuni   15 p.
 kaitsmisele      0 p.
 kaitstud   . . . . 10 + 5 p.
  (kaitstud   tähendab samaaegselt ka   arvestatud )

Kodutöö määratakse kaitsmisele, kui autorile soovitakse esitada küsimusi ja/või kodutöö sisaldab modelleerivat arvutiprogrammi ja/või juhtautomaati.

Punkte lisandub ainult arvestatud või kaitstud kodutöö eest.
Hilinemisega esitatud kodutöö annab vähem punkte.
Enam kui 2 nädalat hilinenud kodutöö määratakse kaitsmisele olenemata töö sisu õigsusest.

Kodutöö KAITSMINE

Ilma simuleeriva arvutiprogrammita kodutöö võib saada arvestatuks ka ilma kaitsmiseta.
Kirjalik kodutöö määratakse kaitsmisele, kui töö autorile on küsimusi või kui töö on esitatud enam kui 2 nädalat hilinenult.
Kaitsmisel tuleb selgitada lahendust ja tulemusi, vastates töö kohta esitatud küsimustele.

Koos simuleeriva arvutiprogrammiga kodutöö peab läbima kaitsmise, kus demonstreeritakse arvutiprogrammi töötamist (autori enda sülearvutis), tutvutakse selle lähtetekstiga ja esitatakse küsimusi nii programmi kui ka kodutöö algoritmi enda kohta.
Kodutööde kaitsmisajad teatatakse maikuus veebis   www.diskmat.ee

Harjutustundide materjalide vastamine

Harjutustundide materjalide vastamine   võimaldab koguda lisapunkte ja on vabatahtlik — eksamita hindeid     1   2   3   on võimalik saada ka harjutustundide materjale vastamata.
Eduka vastamise korral on senistele eksamieelse hinde punktidele võimalik sellega täiendavalt juurde teenida 5 või 10 või 15 või 20 punkti.
Eksamieelse hinde 4 kogumiseks on muuhulgas vajalik harjutustundide materjalid vastata vähemalt 15 punktile;
Eksamieelse hinde 5 kogumiseks on muuhulgas vajalik harjutustundide materjalid vastata maksimaalsele 20 punktile;
Harjutustundide materjalide vastamised toimuvad pärast viimast harjutustundi. Vastamisajad teatatakse veebis   www.diskmat.ee.
Vastamisel tuleb näidata kõikidest harjutustundide ülesannetest arusaamist, osates vastata juhuslike ülesannete kohta esitatud küsimustele. (mida lahenduses tehakse ja miks; kust ja kuidas mingi lahenduse detail või vahetulemus tuli   jne....)
Harjutustundide ülesannete vastamisel saab käia kuni 2 korda. (Kui esimene katse polnud edukas ehk punkte ei pakutud, siis jääb ainult 1 katse veel).

Harjutustundide materjalide vastamise tulemuseks on 0 või 5 või 10 või 15 või 20 punkti:
20 punkti saamiseks tuleb edukalt vastata kõigile esitatud küsimustele;
15 punkti võib saada ühe küsimuse mitteteadmise korral;
10 punkti võib saada kahe küsimuse mitteteadmise korral;
5 punkti võib saada kolme küsimuse mitteteadmise korral;
nelja küsimuse mitteteadmise korral on harjutustundide ülesannete vastamine selleks korraks ebaõnnestunud.
Kui ka teine katse (vastamiskord) pole edukas, siis harjutustundide ülesannete vastamise eest punkte ei lisandu.
Esimesel vastamiskorral saadud 5 kuni 15 punkti on lõplik ja teine vastamiskord pole kasutatav selle "parandamiseks" 20 punkti peale, kuid esimese vastamiskorra tulemuseks olevatest punktidest võib soovikorral ka loobuda (ehk "võtta" 0 punkti), misjuhul on teine vastamiskord siiski kasutatav uuestivastamiseks kuni 20 punktile.

Harjutustundide materjalide vastajal peavad omal kaasas olema kõikide tundide kõik ülesanded koos nende lahendustega.

Kaasasolev ülesannete täielik konspekt on ideaaljuhul oma isiklik ja tekkinud järjekindla tunniskäimise tulemusel, kuid ta võib olla ka kopeeritud või sõbralt korraks laenatud. Konspekti päritolu asemel on oluline selle täielikkus ja kõikidest lahendustest arusaamine.
Kui on juhtunud puudumisi harjutustundidest, tuleb ise hoolitseda oma konspekti täiendamise eest puudutud tunni materjalidega. Mittetäieliku konspektiga vastamailmumine tähendab (kahest võimalusest) ühe vastamiskorra äraraiskamist.
Mittetäieliku konspekti probleemi vältimise lihtsaim viis on tundidest mitte puududa.

Harjutustundide veebimaterjalide .PDFi väljatrükk ei sobi vastamiseks!
Kuigi harjutustundides kasutatud projektorikiled saavad olema semestri lõpul veebilehel .PDFina kättesaadavad, ei sobi need siiski vastamisele kaasavõetavaks materjaliks, kuna seal on näidatud ainult ülesanded koos vastustega (ja vahetulemustega), mitte aga täielikud lahendused.

Eksamieelne HINNE

  eksamieelne hinne  
kogutud  punktid   +   lisatingimused
1
 40 . . . . 49 punkti
kirjaliku kodutöö eest peab sealhulgas olema saadud vähemalt 5 punkti
2
 50 . . . . 59 punkti
kirjaliku kodutöö eest peab sealhulgas olema saadud vähemalt 5 punkti
3
 60 . . . . 69 punkti
kirjaliku kodutöö eest peab sealhulgas olema saadud vähemalt 10 punkti
4
 70 . . . . 85 punkti
harjutustundide materjalide vastamise eest peab sealhulgas olema saadud vähemalt 15 punkti
5
 80 . . . . 85 punkti
  harjutustundide materjalide vastamise eest peab sealhulgas olema saadud maksimaalsed 20 punkti  
  JA  
kirjalik kodutöö tuleb täiendavalt edukalt kaitsta M. Kruusile.
Selleks täiendavaks kirjaliku kodutöö kaitsmiseks hindele 5 võimaldatakse üksainus katse.
Kaitsmise ebaõnnestumisel võib eksamieelne hinne ka langeda madalamale kui juba väljateenitud 4.
Kes pole rahul oma eksamieelse hindega, saab eksamieelduse omandamise järel tulla eksamile.
Eksamil saadakse eksamil näidatud teadmistele vastav hinne, mis võib olla ka eksamieelsest hindest madalam.

EKSAMIEELDUS

Eksamieeldus on omandatud, kui
 • Moodle' veebiülesannete eest kokku on saadud vähemalt 20 punkti (maksimaalsest võimalikust 50 p.);
 • harjutustundide materjalid on vastatud vähemalt 10 punktile;
      kirjalik kodutöö ei pea olema eksamieelduse jaoks ilmtingimata esitatud, kuna eksam ise sisaldab kindlasti kirjaliku kodutöö teemasid/algoritme.

  EKSAM

  Eksam on eelkõige neile, kes pole rahul oma eksamieelse hindega ja soovivad/loodavad eksamil vastates saada sellest paremat hinnet.
  Eksam on suuline ja sellel saadakse eksamil näidatud teadmistele vastav hinne, mis võib olla eksamieelselt väljateenitud hindest ka madalam.
  Eksamihinne ei olene sellest, milline hinne oli välja teenitud eksamieelselt.
  Eksamil saavad osaleda ainult eksamieelduse omajad.

  Eksamile registreerumine ja eksamist loobumine

  Eksamile registreerutakse ÕIS-is pärast eksamiaegade väljakuulutamist aprillis-mais.
  Registreerumised ja registreerumiste kustutamised lõppevad 2 päeva enne eksami toimumist. Kes on eksamieelse päeva hommikul registreerunute nimekirjas olemas, on sellega kinnitanud oma soovi eksamile tulla ja siis enam eksamist "loobuda" ei saa. (Eksamile mittetulekul saabki seljuhul kirja mitteilmumise, mitte eelnevalt väljateenitud eksamieelse hinde.)
  Eksamile mitteregistreerujad saavad hindeks oma eksamieelse hinde (kui see on neil olemas).
    tagasi

    hl@cc.ttu.ee